International Tokyo Tribunal – modified from https://Haikudeck.com

Theodorus Nicolaas van der Kolk werd op 10 oktober 1917 in Rotterdam geboren.
In 1936 besloot van der Kolk een verbintenis bij het KNIL aan te gaan en tekende voor 5 jaren. Op 10 maart 1936 werd deze verbintenis bekrachtigd en werd hij aangesteld als Cavalerist 2de klasse. Hij ontving hierbij F. 100 en op 27 mei 1936 vertrok van der Kolk met de m.s. Johan van Oldenbarnevelt uit Amsterdam op weg naar het voormalig Nederlands Indie, waar hij op 27 juni 1936 aankwam.
Van Batavia werd hij overgebracht naar Bandung, waar hij verder zijn opleidingen kreeg. Hier ging hij o.a. naar de kaderschool voor brigadier en slaagde op 21 februari 1941. Hij werd benoemd tot Cavalerist 1st klas Brigadier te Bandung.

Zijn 5 jarige dienstverband was intussen over en Th. N. van der Kolk besloot niet bij te tekenen. Theo van der Kolk werd echter gedwongen bij het KNIL te blijven dienen vanwege de dreigende Japanse politieke toestand.

Op 6 oktober 1941 slaagde hij via een spoed cursus van 3 ½ maand voor wachtmeester.
Intussen heeft van der Kolk Annie van Rijn leren kennen en hun huwelijk werd op 27 januari 1942 te Surabaya voltrokken. Door dit huwelijk veranderde zijn leven, want hij leerde hierbij zijn zwager, de bekende fotograaf Nikola Drakulic uit Surabaya kennen.
Na zijn huwelijk moest hij zich echter weer in Bandung melden waar hij intussen op 10 maart 1942 was overgeplaatst naar het korps militaire politie als motor and auto monteur.

Vlak hierna, op 15 maart 1942, werden hij en collega’s door de jap gevangen genomen, maar 6 weken later wist van der Kolk uit de Japanse gevangenis te ontsnappen en vluchtte hij naar Surabaya, waar hij op 1 mei aankwam. Uit voorzorg ging hij niet naar zijn vrouw, want hij vermoede dat haar huis in de gaten werd gehouden. Hij besloot naar het huis van zijn moeder te gaan en verborg zichzelf op de zolder. En met succes, want de jappen hebben hem nooit gevonden.

Tijdens zijn verblijf op zolder had hij verscheidene ontmoetingen met zijn zwager Nikola Drakulic. Ze besloten samen ondergronds werk te verrichten en als spion vanuit hun woonplaats diverse japanse kampen te onderzoeken met het doel bewijsmateriaal te verzamelen betreffende de onmenselijke behandeling van geïnterneerde mannen, vrouwen en kinderen door de japanners. Op deze gevaarlijke tochten toonde van der Kolk zijn vindingrijkheid bij de vele moeilijkheden, die op deze reizen werden ondervonden en die met succes overwonnen konden worden. Een enorme hoeveelheid foto materiaal werd op deze manier vergaard, die later door zwager Drakulic ontwikkeld en afgedrukt werden.

In een verklaring van de heer Nikola Drakulic aan de Hoofdambtenaar t.b. van de Procureur Generaal: w.g. K.A. de Weerd, Res. Maj. Art. schreef hij: “Zonder de hulp van de heer van der Kolk die door zijn bemoeienissen terzake herhaaldelijk in levensgevaar heeft verkeerd, maar die niet tegenstaande de grote gevaren welke hij steeds liep, steeds ten volle heeft medegewerkt bij het opnemen van de foto’s.
Op enkele der foto’s komt de heer van der Kolk zelf voor en zonder zijn hulp zou het onmogelijk zijn geweest een dergelijk resultaat te bereiken als thans verkregen is geworden. Ondergetekende meent dan ook bij deze wel te mogen verklaren dat genoemde persoon, die hier naast gedurende de Japanse bezettingstijd op stoutmoedige wijze in vrijheid wist te blijven en die o.a. door het maken van valse passen zeer nuttig werk heeft verricht, zich ongetwijfeld voor de Nederlandse zaak zeer verdienstelijk heeft gemaakt”.

Vervolgens heeft Nikola Drakulic een foto album samengesteld met ongeveer 150 opnamen bevattende foto’s van de kampen, gevangenissen en hospitalen in Midden-Java. Dit album is vervolgens ter beschikking gesteld aan de Hoofdambtenaar t.b. K.A. de Weerd, Res. Maj. Art.
In een schrijven aan Nikola Drakulic, waarbij bevestigd werd van de ontvangst van het album met 150 foto’s, schreef de heer K.A. de Weerd: ”Dit album zal door de Netherlands Division van de International Prosecution Section te Tokio gebruikt worden voor het proces aldaar voor het International Military Tribunal tegen de z.g. major war criminals, zoals ex-premiers Toyo en Koiso e.d.”

Ook schreef de heer Weerd:” Daarna zal het album aan U geretourneerd worden. Uitdrukkelijk is afgesproken, dat deze foto’s niet zullen mogen worden gereproduceerd”.

“Ik moge U hierbij de dank van Generaal Majoor Mr. W.G.F. Bergerhoff Mulder, de Netherlands Associate Prosecutor te Tokio, betuigen voor de onbaatzuchtige wijze waarop U deze collectie voor bovengenoemd doel ter beschikking hebt gesteld.

De ex-premiers Toyo en Koiso plus 5 Japanse hoge militaire personen werden tijdens het proces ter dood veroordeeld.

Vele van bovenstaande gegevens heb ik van de oudste zoon van de heer Kolk verkregen en ook via het internet van diverse Nederlandse instanties.
Daarbij moet ik ook helaas vermelden dat het album met de 150 foto’s nooit zijn teruggegeven.
Op 12 juli 1948 kreeg Th.N. van der Kolk als Europees Korporaal van het KNIL met stamboek No. 91698 eervol ontslag. Op 24 december 1949 werd hem door de minister van overzeese gebiedsdelen het Certificaat behorende bij het Oorlogsherinneringskruis toegekend.

Ook dient opgemerkt te worden, dat het contract dat Th. N. van der Kolk tekende om als KNIL voor 5 jaar naar Nederlands Indie te gaan, geen goed vervolg kende. Hij zou, zoals vermeld, ook de terugreis naar Nederland vergoedt krijgen. De Nederlandse staat heeft het geweigerd te betalen met als reden, dat de situatie toen al verjaard was. En de rechter heeft de staat in het gelijk gesteld.

Zowel de heer Nikola Drakulic als de heer Th.N. van der Kolk hebben in de jaren 60 met hun gezin Nederland verlaten en zijn een nieuw leven begonnen in Amerika.

Met dank aan de oudste zoon Theo van der Kolk

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up