Mensen moeten weten wat hier gebeurde!
(Below in English)
Geschiedenis Indische-Nederlanders
Weten jullie?

dat de Nederlandse Regering tot op heden de slachtoffers van de Japanse gruwelijkheden niet hebben gecompenseerd? Landen zoals Engeland, Australië, Nieuw Zeeland, Canada Noorwegen en Duitsland wel!

Geworteld in de twintigste eeuw en de uittocht na 1945 uit Nederlands Indië!
https://myindoworld.com/ en https://Indies4Ever.net

De artikelen en foto’s belichten voornamelijk 3 episoden, die elkaar wel overlappen.
De eerste duurde van voor de tweede wereldoorlog tot ongeveer 1940, waarbij de spanningen in de wereld begonnen te stijgen door de dreiging van Japan.
De tweede episode is de periode van het begin van de tweede wereld oorlog inclusief de bersiap tijd en de onafhankelijkheid van Indonesië op 27 december 1949.
En de derde periode gaat voornamelijk over de uittocht van bijna alle Nederlandse burgers en burgers die de Nederlandse kant hebben gekozen, m.a.w. Indo’s, Blanda Hitam’s, Totoks, Molukken en Indonesiërs.
De artikelen belichten een gelukkige periode, de tweede wereldoorlog, de bersiap, de uittocht en de emigraties er na.

People should know what happened here!

History Indo Dutch

Rooted in the twentieth century and the exodus after 1945 from the Dutch Indies!

The articles and photos cover mainly 3 episodes, which do overlap.
The first lasted from before World War II to about 1940, in which the tensions began to rise in the world by the threat of Japan.
The second episode is the period of the beginning of Second World War including the bersiap period time and up to the independence of Indonesia on 27 December 1949.
And the third period is mainly about the exodus of nearly all Dutch citizens and citizens who have chosen the Dutch side, i.e. Eurasians, Totoks, Blanda Hitam’s, Moluccas and Indonesians.
The articles highlight a happy period, World War II, the bersiap period, the exodus and the emigrations afterwards.

 Did you know?

that the Dutch Government has not compensated its victims of Japanese persecution? Countries such as Britain, Australia, New Zealand, Canada Norway and Germany have!