A.O.R.

Bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) kan men naast de WUV/WUBO ook terecht voor de Algemene Oorlogsongevallen Regeling (A.O.R.). De AOR is een Indische regeling waarop slachtoffers van de oorlog met Japan en de Bersiap tijd een beroep kunnen doen. Het is in wezen een financiële ondersteuning aan Nederlandse burgers en dienstplichtigen die in de Tweede Wereldoorlog in Azië oorlogsletsel hebben opgelopen in de periode tussen december 1941 en februari 1954. Weduwen en weduwnaars van burger-oorlogsslachtoffers die door oorlogsletsel zijn overleden, kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden voor financiële ondersteuning in aanmerking komen.

Het doel van de regeling is tweeledig:

  1. Als blijkt dat oorlogsletsel is opgelopen, kunnen medische kosten, die verband houden met het letsel vergoed worden.
  2. Als dat oorlogsletsel heeft geleid tot gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, bestaat tevens recht op een uitkering. De uitkering heeft een inkomensaanvullend karakter. Bij de aanvraag wordt gekeken naar het inkomen, waarbij diverse formules worden gehanteerd. B.v. de AOW of Social Security telt voor de helft en voor de rente op spaargeld telt ook een deel. Daar is een norm bedrag van 1050 Euro, die jaarlijks kan worden aangepast. Hebt U dat bedrag of meer, dan krijgt U niets.
  3. Daarnaast kan u ook een vergoeding voor huishoudelijke hulp aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor de AOR moet u op de datum van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit hebben en niet in Indonesie wonen. Of u in het verleden een andere nationaliteit heeft gehad, speelt bij de beoordeling geen rol. Bij de aanvraag wordt er ook gekeken naar het laatste beroep dat u heet uitgeoefend, voordat u stopte met werken. Ook het beroep van huisvrouw wordt bekeken. Bent u op de datum van de aanvraag 70 jaar of ouder. Dan wordt ook gekeken naar de arbeidsongeschiktheid in de periode voordat u 70 werd. Uw overige inkomsten kunnen deels worden gekort op de AOR uitkering.

Als weduwe of weduwnaar krijgt u een uitkering als het overlijden van uw partner een gevolg was van het oorlogsletsel. Als weduwe heeft u geen recht op een uitkering als het huwelijk pas is gesloten nadat uw partner het oorlogsletsel had opgelopen.

1 Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up